Bên cạnh một người thú vị, phải chấp nhận người ta khó trị!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *